Top Definition
person that is 50%Jewish and 50%Filipino; mother is jewish and father is filipino
That guy is looks hispanic, yet he wears a yamica, he must be a jewlipino.
โดย dahotone 09 สิงหาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×