Top Definition
To Dress Gino
when you are not a gino
When you have different styles of dressing but choose to ginotize you dress gino
Im going to ginotize
Fred's all ginotized
โดย Hitty 08 มิถุนายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×