Top Definition
Someone who has an obsession with Wawa coffee, products and merchandise.
Kristen: What do you want for your birthday?
David: anything wawa related
Kristen: you are such a wawa fanboy
โดย Mr. Ghost Osama 30 ธันวาคม 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×