Top Definition
A continent in which large quanities of oxycodone or oxycontin are present; or a continent inhabited by oxydone and/or oxycontin addicts.
"Dude, your are using so much oxycodone and/or oxycontin, you should go live on an oxycontinent."

"Hey mom, ive been using alot of oxycodone and/or oxycontin recently so im moving to an oxycontinent.
โดย Untamed Buffalo 08 กุมภาพันธ์ 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×