Top Definition
refering to a suburban town in Massacusetts, know for its preponderance of stylie, woohka, and ughski
Muthabitch 1: Hi my name is Susie, where are you from?
Stylie 2: I'm from Longhetto biatch!!!
โดย Captain Ughski 27 เมษายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×