Top Definition
When you get a stiffy from hand-to-jeanclad-genitalia contact.
My girlfriend had her hand on my lap when we were watching a movie and I got a total jeanrection!
โดย xsovi 14 กรกฎาคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×