Top Definition
Filipino and mexican mix.
My husband is Mexican and I'm Filipina. When we have kids, they'll be filipsican (or flipsican).
#flipsican #filipsican #filipino-mexican #mexican-filipino #filipino and mexican mutt
โดย Cestrada 29 กรกฎาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×