พ.ค. 17
The characteristics of a neo hippy.
Dude, Jane stopped showering and she's not wearing shoes. I think she went all crunchy on our asses.
โดย Nina 28 กรกฎาคม 2003
พ.ค. 16
Making a brief appearance at a party or social function for political purposes.

Involves giving "dap" (fist-pound greeting) to the host and other notables, then "dipping" (leaving) shortly thereafter. Sometimes used to describe an event that is not enjoyable and would not be worth attending were it not for the political motive.
Matt: Are we going to Jon's party?

Darryl: Yeah, but I don't want to stay long, so let's make it a dap and dip.
โดย Darrell Johnson 01 พฤษภาคม 2007
พ.ค. 15
A friend, maybe a best friend, who you get into trouble with and who is somewhat responsible for your actions.
Dude, Kyle is totally my accountabilabuddy. Good lookin out Kyle.
โดย zak meade 24 เมษายน 2007
พ.ค. 14
(Verb). To make a quick and to-the-point phone call that lasts under 30 seconds.
"Let me testosterphone James, it will only take a minute!"
โดย Jack Davison 30 เมษายน 2007
พ.ค. 13
An affectionate term for your mother.
"I was talking on the phone with my moms."
โดย Mary L 04 สิงหาคม 2005
พ.ค. 12
The distance one can reach without leaving the couch or sofa.
That job is too far; it's not within couching distance.

I can't reach the remote control because it's not in couching distance.
โดย Ryan 27 พฤศจิกายน 2004
พ.ค. 11
A term used by motorcyclists to describe someone driving a four wheeled vehicle.
That cager just cut me off!
โดย Garrat9 20 ตุลาคม 2003
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×