พ.ค. 15
A friend, maybe a best friend, who you get into trouble with and who is somewhat responsible for your actions.
Dude, Kyle is totally my accountabilabuddy. Good lookin out Kyle.
โดย zak meade 24 เมษายน 2007
พ.ค. 14
(Verb). To make a quick and to-the-point phone call that lasts under 30 seconds.
"Let me testosterphone James, it will only take a minute!"
โดย Jack Davison 30 เมษายน 2007
พ.ค. 13
An affectionate term for your mother.
"I was talking on the phone with my moms."
โดย Mary L 04 สิงหาคม 2005
พ.ค. 12
The distance one can reach without leaving the couch or sofa.
That job is too far; it's not within couching distance.

I can't reach the remote control because it's not in couching distance.
โดย Ryan 27 พฤศจิกายน 2004
พ.ค. 11
A term used by motorcyclists to describe someone driving a four wheeled vehicle.
That cager just cut me off!
โดย Garrat9 20 ตุลาคม 2003
พ.ค. 10
A person who wears a bluetooth wireless earpiece everywhere they go to seem trendy and important. Places to spot bluetools include movie theaters, malls, restaurants, gyms, grocery stores and cars.
Bluetool: Heyyy, how are you?

Megan: I'm great, and yourself?

Bluetool: Oh, sorry Megan. I wasn't talking to you, I'm on a call. Bluetooth.
โดย Orchard 01 สิงหาคม 2006
พ.ค. 9
A phrase used to express one persons endorsement of anothers general style. Is also commonly used to show happiness at a persons actions.

Extra emphasis is placed on the phrase when it is accompanied by a friendly point and wink at the recipient.

The correct response is I like your moves.
Man A: 'Can you lift that box? It's too heavy for me'

Man B: 'Certainly'

Man A: 'I like your style'
โดย Thomas Gorman 14 พฤษภาคม 2005
Urban Dictionary is written by you

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×